World

แนะนำเวิล์ดน่าเล่นที่มีใน ZEPETO

Zepeto โลกที่สร้างได้ไม่จำกัด

มีผู้เล่นมากมายทั่วโลกท่องเที่ยวในโลกเมต้าเวิร์สของ Zepeto ทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายในแบบบฉบับของแต่ละ World มาร่วมกันสร้างโลก Zepeto โดยการนำจินตนาการของคุณ มาสร้างให้เกิดขึ้นจริงบนโลกเสมือนแห่งนี้

Scroll to Top